Fundacja

Od jesieni 2013 r.  Instytut Fotografii proFOTOGRAFIA odmienia nieco swoje pole działania. Wymieszanie dziedzin i narzędzi, wykorzystywanych przez artystów różnych obszarów, stwarza szanse na realizację ciekawych pomysłów granicznych, angażujących przy wspólnych projektach ludzi sztuki i nauki. Przy takich projektach będą pojawiać się teraz nasi współpracownicy.

Nasza siedziba nie ma większego znaczenia – tam jedynie pracujemy nad projektami. Istotą jest nasza działalność zewnętrzna, nastawiona na szeroki rezonans – wirtualna oraz wystawiennicza i wydawnicza.
Dzięki porozumieniu i ścisłej współpracy z Wyższą Szkołą Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu od listopada 2008 do 2013 roku prowadziliśmy należącą do niej Galerię 2piR. Realizowaliśmy w niej program pod hasłem: Fotodokument.

W dobie ekspansji fotografii tworzymy unikalne miejsce promocyjne i kolekcjonerskie. Systematycznie będziemy poszerzać archiwum tekstów, dokumentujących pracę polskich fotografów i ich sylwetki. Angażujemy się w promocję polskich fotografów na rynkach i w galeriach zagranicznych. Dobry początek już zrobiliśmy – edycje festiwalu Noorderlicht 2007 i 2008 odbyły się z udziałem Polaków i przy naszej współpracy.

Działania Fundacji mogą wykraczać daleko poza realizację projektów, związanych z samą tylko fotografią oraz pokrewnymi jej: filmem i multimediami. Interesuje nas sztuka społeczno-dokumentalna w ogóle, każda jej forma, która wzbogaca czy wzmacnia humanistyczny przekaz.

Wyciąg ze statutu:

§ 11

Celami Fundacji są:
stwarzanie i zapewnianie warunków dla promocji i wspierania rozwoju sztuki fotografii, sztuki filmowej i przekazów multimedialnych;
wspieranie i upowszechnianie wszelkiej twórczości artystycznej ze szczególnym uwzględnieniem fotografii, filmu i multimediów, w tym również teatru, muzyki i literatury;
wspieranie artystów, zwłaszcza tych, którzy poprzez swoją twórczość podejmują tematykę społeczno-dokumentalną i swoją postawą aktywnie uczestniczą w przemianach współczesnego świata i życia społecznego, broniąc wartości humanistycznych;
propagowanie idei i postaw humanistycznych, społecznych, patriotycznych przez sztukę i działalność kulturalną i oświatową;
działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność kulturalna, naukowa, oświatowa.

§ 12

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
realizacja wydarzeń artystycznych, w tym wystaw, festiwali, pokazów, działań plenerowych, warsztatów fotograficznych, plastycznych, ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń wykorzystujących przekaz fotograficzny, filmowy lub multimedialny i wspierających rozwój wrażliwości na wartości humanistyczne i prospołeczne;
organizowanie i finansowanie seminariów, sympozjów, dyskusji, konferencji, wykładów, odczytów, konkursów, akcji społecznych oraz innych form przekazywania wiedzy;
prowadzenie działalności publicystycznej i informacyjnej, w tym w drodze prowadzenia portalu i magazynu internetowego, wydawania książek, czasopism, broszur i wydawnictw multimedialnych, promujących fotografię – szczególnie społeczno-dokumentalną, a także sztukę i literaturę o walorach edukacyjnych i artystycznych;
prowadzenie archiwum fotografii;
pozyskiwanie i przyznawanie stypendiów i darowizn na rzecz młodych talentów i niezależnych twórców;
opracowywanie projektów fotograficznych, filmowych i multimedialnych, interdyscyplinarnych, artystycznych, literackich, wydawniczych;
występowanie o dotacje na projekty fotograficzne, filmowe, multimedialne, interdyscyplinarne, artystyczne, literackie, wydawnicze do instytucji rządowych, samorządowych, organizacji pozarządowych, osób prywatnych
współpraca z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi oraz współpraca krajowa i zagraniczna z muzeami, galeriami, ośrodkami kultury, szkołami w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.